Nieuws

Koeien & Kansen boeren verkennen koolstofvastlegging

Gepubliceerd op
13 juni 2019

Vastlegging van koolstof is één van de mogelijke maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Deelnemers van het project Koeien & Kansen gaan vanaf dit jaar enkele kansrijke maatregelen toepassen op hun bedrijven.

Een klein deel van de koolstofdioxide die planten uit de lucht opnemen blijft als organische stof in de bodem achter. Zolang die organische stof daar blijft zitten, draagt het bij aan een lagere uitstoot van broeikasgassen. Op melkveebedrijven zijn er tal van aangrijpingspunten om te sturen in de opbouw en het behoud van bodem organische stof.

De hoeveelheid organische stof, en dus koolstof, in de bodem is de resultante van aanvoer en afbraak. Het recept is eigenlijk vrij simpel: “verhoog de aanvoer en verlaag de afbraak”. De verhoging van de aanvoer kan door middel van aanvoer van extra organische stof van buiten het eigen bedrijf, zoals compost en dierlijke mest. Mooier nog is de verhoging van organische stof aanvoer vanuit het bedrijf zelf, zoals de teelt van groenbemesters en vanggewassen, of het achterlaten van gewasresten. Maatregelen om de afbraak te verlagen zijn bijvoorbeeld het vermijden van graslandvernieuwing of strokenteelt van snijmaïs.

Passende maatregelen

Voorlopige inventarisatie van maatregelen die Koeien en Kansen boeren gaan nemen om de koolstofvastlegging in de bodem te stimuleren.
Voorlopige inventarisatie van maatregelen die Koeien en Kansen boeren gaan nemen om de koolstofvastlegging in de bodem te stimuleren.

Dit voorjaar zijn onder de Koeien & Kansen boeren maatregelen geïnventariseerd die ze kansrijk vinden, gelet op de eigen bedrijfsvoering. Op veel bedrijven zijn maatregelen voorgesteld in de categorie 'dierlijke mest en compost' die zijn gericht op de aanvoer van producten die rijk zijn aan organische stof of vervanging van kunstmest door dierlijke mest. De categorie 'optimaliseren gewasmanagement' is heel divers en bevat maatregelen zoals het verbeteren van de vruchtwisseling, beter graslandbeheer en de keuze van groenbemesters. Veel genoemd zijn ook de maatregelen om de graszode te verrijken met kruiden of andere grassoorten. Op vijf bedrijven is dit voorjaar de koolstofvoorraad in de bodem gemeten tot een diepte van 30 centimeter. In de komende jaren worden de metingen herhaald om de invloed van genomen maatregelen te volgen.

Achtergrond

Koolstofvastlegging in klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen verschillende organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het akkoord streeft naar een verlaging van de jaarlijkse broeikasgasemissies met 49 megaton koolstofdioxide in 2030. De sector landbouw en landgebruik neemt daarvan 3,5 megaton (7%) voor haar rekening. De beoogde afname van 3,5 megaton is verdeeld over drie onderdelen: (i) methaan en lachgas in melkvee- en varkenshouderij, (ii) landgebruik in landbouw, bos en natuur, en (iii) glastuinbouw. Koolstofvastlegging in landbouwbodems is een van de voorgestelde maatregelen in het onderdeel landgebruik.