Nieuws

Vogels op blijvend grasland, productief en extensief kruidenrijk grasland

Gepubliceerd op
24 juni 2022

In het Living Lab kruidenrijk grasland wordt een vergelijk gemaakt tussen de biodiversiteit en functionaliteit van blijvend grasland, productief en extensief kruidenrijk grasland. Zowel in 2021 als in 2022 is onderzocht welke vogelsoorten voedsel zoeken op deze drie typen graslanden.

Vanuit biodiversiteit doelstellingen wordt in de melkveehouderij actief gewerkt aan kruidenrijk grasland. Dit onder meer door verschillende melkfabrieken (zie bijv. De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij), het certificeringsschema van On the way to PlanetProof, of een vereiste voor kruidenrijk grasland in de melkstroom van A-ware voor AH. Kruidenrijk grasland kent een brede spreiding in opzet/samenstelling. Twee belangrijke typen worden onderscheiden namelijk:

  1. Extensief kruidenrijk grasland met als primair doel specifieke biodiversiteit zoals onder andere weidevogels en als secundair doel functionaliteit voor de bedrijfsvoering.
  2. Productief kruidenrijk grasland met als primaire doel functionaliteit voor de bedrijfsvoering en secundaire doel effect op de biodiversiteit waaronder het vergroten van het nectaraanbod t.b.v. bloem bezoekende insecten.

In een vierjarig onderzoek wordt de meerwaarde van deze twee typen kruidenrijk grasland voor de biodiversiteit en agrarische productie onderzocht, in vergelijking met regulier blijvend grasland. Hiervoor zijn in 2020 op twaalf locaties in Nederland de combinaties van deze drie typen grasland geselecteerd (totaal 36 percelen). In 2021 en 2022 zijn hier metingen en observaties gedaan van botanische samenstelling, productie en voederwaarde, bloem bezoekende insecten, bodem gebonden insecten, bodemkwaliteit en vogels.

Wekelijkse bezoekjes

Alle graslanden zijn in 2021 vanaf maart tot en met juli, eenmaal per week bezocht. Tijdens dit bezoek is genoteerd welke vogelsoorten op zoek zijn naar voedsel in deze graslanden. In 2021 bleken de meeste verschillende soorten vogels voor te komen op extensief kruidenrijk grasland (33 soorten), gevolgd door productief kruidenrijk grasland (26) en ten slotte blijvend grasland (18 soorten). Twee soorten vogels kwamen specifiek voor op extensief grasland en twee soorten specifiek op productief kruidenrijk grasland. In 2022 zijn deze observaties ook gedaan. Resultaten over 2021 en 2022 worden gerapporteerd in 2023.

Het onderzoek is een Publiek Private Samenwerking (PPS), gefinancierd door ZuivelNL, Rabobank, Wereld Natuur Fonds en het Ministerie van LNV. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, Wageningen Environmental Research, Wageningen Livestock Research, Wageningen Plant Research en De Vlinderstichting.