Nieuws

Zuivelketen boekt vooruitgang op duurzaamheidsdoelen

Gepubliceerd op
5 februari 2020

In 2018 boekt de Nederlandse zuivelketen op vrijwel alle duurzaamheidsthema's vooruitgang t.o.v. 2017. Werden eerder de doelen voor energie-efficiëntie, verantwoord antibioticagebruik en verantwoorde soja gerealiseerd, in 2018 kwamen daar de doelen voor weidegang en fosfaatexcretie van de melkveestapel bij. De 2020 doelen voor ammoniak, broeikasgasemissies en duurzame energieproductie werden in 2018 nog niet gerealiseerd. Dit blijkt uit de "Sectorrapportage 2018 Duurzame Zuivelketen" opgesteld door Wageningen Economic Research.

Voor het tweede jaar op rij daalden de broeikasgasemissies in de zuivelketen. Ook op de thema's ammoniakemissie (o.b.v. voorlopige cijfers) en duurzame energieproductie werd vooruitgang geboekt; de afstand tot het doel op deze thema's is echter nog groot. De onderzoekers bevelen aan de monitoring van duurzame energieproductie op melkveebedrijven te verbeteren. De nu toegepaste methode leidt tot de meest voorzichtige inschatting. Voor dierenwelzijn en biodiversiteit zijn monitoringssystemen ontwikkeld waarmee de sector nulmetingen kan uitvoeren en doelen kan vaststellen. 

De introductie van het stelsel van fosfaatrechten had een belangrijke invloed op de resultaten van 2018. Dit leidde onder meer tot een verdere daling van het aantal dieren. Dat had een gunstige invloed op het resultaat op de thema's broeikasgassen, fosfaat en ammoniak. De extra afvoer van melkkoeien was uiteraard ongunstig voor het duurzaamheidsthema levensduur

Duurzame Zuivelketen

Via het initiatief de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. De Duurzame Zuivelketen heeft doelen geformuleerd op het gebied van klimaat en energie, continu verbeteren diergezondheid en dierenwelzijn, behoud weidegang en behoud biodiversiteit en milieu.