Nieuws

Kunststofvloer in vrijloopstallen is mogelijk

Gepubliceerd op
28 september 2015

Koeien willen ruimte. Hoe combineren we dat in een stal met minder ammoniakemissie? Dat kan door in de leefomgeving van de koe liggen en lopen te combineren op een vloer die mest en urine scheidt. Er zijn twee typen kunststofvloeren waarmee dat kan, namelijk een doorlatende en een hellende vloer in een vrijloopstal. Deze vloeren zijn nog in ontwikkeling.

De kracht van het idee

In een ligboxenstal zijn liggen en lopen gescheiden. Het voordeel hiervan is dat de koeien netjes naast elkaar liggen en het emitterend oppervlakte van de loopvloeren beperkt is. Daardoor kun je veel koeien per m2 houden en kun je de ammoniakemissie met emissiearme vloeren sterk beperken. De bewegingsvrijheid van een koe is echter beperkt in een ligboxenstal, bovendien is er bij een aantal melkveehouders behoefte aan andere mest dan drijfmest. De kracht van het idee van kunststofvloeren in een vrijloopstal is dat het meer bewegingsruimte geeft voor koeien en door de scheiding van mest en urine wordt de ammoniakemissie beperkt. En er ontstaan twee mestsoorten, namelijk de gier met vooral N en de dikke fractie met veel P. Dit biedt kansen voor verfijning van de bemesting op het eigen bedrijf of het verwaarden van deze stromen in andere ketens, zoals vergisten van de dikke fractie of afzet naar derden. De gier zou opgewaardeerd kunnen worden tot een stikstofconcentraat.

Doorlatende en hellende vloer

De doorlatende kunststofvloer kent momenteel twee varianten namelijk de weidevloer en de high welfare floor. Bij beide draineert de urine door de vloer en wordt via goten of kratten apart opgeslagen. De feces op de toplaag worden door een mestrobot opgeraapt. De weidevloer is toegepast in de zogenaamde koeientuin in combinatie met beplanting in de stal, waarvan de eerste praktijkstal onlangs open dag hield. De high welfare floor is toegepast bij droge koeien, jongvee en melkvee. Op de hellende vloer, ook wel matrassenstal genoemd, loopt de urine af naar een goot en wordt de feces van de toplaag geschoven met een mestschuif. Een melkveehouder experimenteert met deze vloer.

Meer informatie over kunststofvloeren

De werking van de verschillende kunststofvloeren en de kritische succesfactoren kunt u nalezen in een e-book. Deze vloeren bieden kansen de vrijloopstallen door te ontwikkelen tot een diervriendelijke, emissiearme stal en het produceren van gescheiden meststromen. De vloeren zijn nog in ontwikkeling, maar zijn een goede aanvulling op de vrijloopstallen met een organische bodems (zoals houtsnippers) die mest oplevert met meer organische stof. Het soort mest wat de melkveehouder wil gaat steeds meer het staltype bepalen.