Nieuws

Lange termijn verwachting melkprijs ongewijzigd op 32,5 cent

Gepubliceerd op
3 juli 2012

De uitgangspunten voor bedrijfsbegrotingen melkveehouderij zijn bekend. Het ‘prognose overleg melkveehouderij’ heeft de uitgangspunten en normen voor saldobepalende posten van de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. Aan dit overleg nemen deskundigen van accountantsbureaus, banken, LTO, PZ, Directie Regelingen, DLV en Wageningen UR deel. Het doel van dit overleg is om tot gezamenlijke normen te komen die worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen.

Melkprijs
Van de verwachte opbrengstprijs van melk kan slechts een indicatie worden gegeven, gezien het grote aantal onzekerheden waarmee ze is omgeven. Mede ook daarom wordt de voorspelde melkprijs afgerond, en wel op € 0,50 per 100 kg melk.

De gemiddelde melkprijs tot en met 2022 wordt ingeschat op € 32,50 per 100 kg melk, exclusief btw, bij 4.40% vet en 3.50% eiwit. Het btw-percentage bedraagt 5,374%. De melkprijs betreft alle contante uitkeringen die tot uiting komen in de kasstroom (dus inclusief een prestatietoeslag) bij levering van 600.000 kg melk. Dit is een weergave van de gemiddelde Nederlandse melkprijs, waarbij een deel van de veehouders weidetoeslag ontvangt.

Voor andere vet- en eiwitgehalten kan een formule worden gehanteerd:
Melkprijs 2012 – 2022 (exclusief btw): (3,2 x vetgehalte) + (6,3 x eiwitgehalte) – 3,65 € / 100 kg.

Achtergrond
OESO en FAO maken aan de hand van een groot aantal factoren die van invloed zijn op de melkprijs een inschatting van de ontwikkelingen van de wereldmarktprijzen voor verschillende zuivelproducten. Deze inschatting is gebruikt als basis om een schatting te maken voor een gemiddelde melkprijs voor de Nederlandse markt in de komende 10 jaren.

Vlees
De volgende lange termijnverwachting van vleesprijzen voor melkveehouders is voorzien.

Tabel 1 Prijzen gebruiksvee en slachtvee ‘af boerderij’ (€)
Noteringen voor zwartbont vee Prognose (‘ af boerderij’)
Gebruiksvee
Stierkalf (nuka) € 115
Kruislingstierkalf (nuka) voor mesterij € 220
Vaarskalf (nuka) € 40
Vaarskalf 1 jaar € 600
Drachtige pink 2 jaar € 1.050
Drachtige koe, niet melkgevend € 1.100
Melkgevende vaars € 1.050
Melkgevende koe € 1.100
Slachtvee
Pink 2 jaar voor slacht (O3) € 420
Slachtkoe, worstkoe (P2-kwaliteit) € 480
Slachtkoe, afgemest (O3-kwaliteit) € 630
Gemiddelde slachtkoe (50% worstkoe en 50% afgemest) € 555

Voedermiddelen
De ingeschatte prijzen voor de lange termijn voor standaardbrok, eiwitrijke brok en zeer eiwitrijke brok zijn afgerond ingeschat op respectievelijk € 18,00, € 20,75 en € 26,00 per 100 kg, exclusief btw.
De prijs van snijmaïs is vooral afhankelijk van de ruwvoersituatie in het betreffende jaar. De lange termijn maïsprijs is ingeschat op € 42 per ton product, exclusief btw (van fouragehandel franco op boerderij in oogsttijd). Dus inclusief kosten voor oogst en transport.

Kunstmest
De prijzen van de belangrijkste kunstmeststoffen in de melkveehouderij zijn voor de lange termijn als volgt ingeschat (€/100 kg, levering 8 ton in bulk, franco, exclusief btw):
- Kalkammonsalpeter € 33,- per 100 kg
- NP 26-7 € 40,- per 100 kg

Mest
Op middellange termijn wordt een mestafzetprijs van € 18,- per kuub ingeschat. Dit geldt echter voor mestafvoer in combinatie met transport over lange afstand en vanuit overschotgebieden (af boerderij inclusief wegen en bemonsteren).
Bij transport over korte afstand geldt voor rundveemest een verwachting op middellange termijn van € 12,- per kuub.

De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in de bundel ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2012-2013 (KWIN-V 2012-2013)’, een uitgave van Wageningen UR Livestock Research. Deze komt omstreeks augustus beschikbaar en is te bestellen via www.kwin.nl. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Productschap Zuivel, Productschappen Vee, Vlees en Eieren, Ministerie van EL&I.