Project

Ruwvoerproductie en bodemmanagement

Ongeveer 65 procent van het Nederlandse landbouwareaal is in gebruik voor de productie van ruwvoer. Door duurzaam bodemmanagement is een hoge ruwvoerproductie mogelijk met lage milieubelasting.

De huidige ruwvoederproductie bereikt niet de potentieel haalbare hoeveelheid en kwaliteit. Ook is sprake van onnodig grote druk op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, bodem, klimaat en biodiversiteit. Dit kan en moet beter. Het hoofddoel van dit publiek private samenwerkingsprogramma is verbetering en verduurzaming van ruwvoerproductie en bodemmanagement. In zes werkpakketten gaan we met de belangrijkste verbeterpunten aan de slag. 

Analyse ‘Yield Gap’

Analyse van het verschil tussen de potentieel haalbare ruwvoederopbrengst en de gemiddelde praktijkopbrengsten voor maïs- en grasland. Per regio/grondsoort wordt een analyse gemaakt van de belangrijkste oorzaken van het achterblijven van praktijkopbrengsten ten opzichte van de potentiële opbrengsten. 

Bouwplanopbrengst en -optimalisatie

Een gevarieerd bouwplan is, vergeleken met een monocultuur van maïs, beter in staat om beschikbare inputs (licht, mineralen, water, CO2) om te zetten in hoogwaardig ruwvoeder. Ook de lange termijn productiviteit van de bodem is gebaat bij een gevarieerd bouwplan. Het gaat om gewascombinaties in de tijd en ruimte (maïs, grasland, groenbemesters, leguminosen). Elementen als vroegheid, rastypen, onderzaai, N-binding door leguminosen worden in verschillende combinaties onderzocht. 

Plant-bodem interacties bij grasteelt

Dit onderdeel richt zich op grasproductie en duurzaamheid van grasteelt. Een maximale grasopbrengst, met een goede voederwaarde, kan alleen behaald worden door optimaal graslandmanagement. Hierbij spelen aspecten als het oogstmoment en/of beweidingsregime, keuze van doorzaai/bijzaai/herinzaai en soortsamenstelling (grassoorten/typen, klavers) een belangrijke rol. De sterk sturende rol van graswortels en plant-bodem interacties staan centraal. 

Plant-bodem interacties bij maïsteelt

Dit werkpakket richt zich op maïsproductie en duurzaamheid van maïsteelt of alternatieven hiervoor. Beperkingen in aanvoernormen en de noodzaak voor hogere klimaatrobuustheid zijn ontwikkelingen die het onderzoek mede bepalen. Efficiënt omgaan met productiemiddelen (zoals bodem) en inputs (zoals fosfaat, stikstof, herbiciden, energie) wordt bepaald door genotype, milieu en management. 

Kennisontwikkeling en -verspreiding

De ontwikkelde kennis over ruwvoerproductie en bodemmanagement wordt geïntegreerd in beslissingsondersteunende tools voor eindgebruikers. De kennisvalorisatie is vooral gericht op ondernemers in de primaire sector, loonwerkers, adviseurs en erfbetreders. Ook onderwijs is een doelgroep. Om te borgen dat het kennisaanbod praktische beslissingen goed ondersteunt, worden producten getoetst bij gebruikers. Het programma maakt volop gebruik van bestaande kennisinfrastructuren. 

Vervolg

De PPS Ruwvoerproductie & Bodemmanagement heeft een vervolg gekregen in de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw.

Nieuws

Producten