Project

Effect mestmixen op emissies

Welk effect regelmatig mixen van drijfmest in de kelder heeft op de ammoniakemissie en welke rol de gebruikte mixmethode speelt is onbekend. Vergelijkend onderzoek moet meer duidelijkheid bieden en de basis zijn voor erkenning van regelmatig mixen als emissiereducerende maatregel.

Om de ammoniakemissie uit melkveestallen te verminderen is tot nu toe veel energie gestoken in de ontwikkeling van nieuwe vloeren. Het aandeel van de drijfmest in de kelder is daarbij lange tijd onderbelicht gebleven. Uit eerdere metingen is gebleken dat door frequent mixen de ammoniakemissie uit de kelder mogelijk verminderd kan worden. Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden. Traditioneel wordt dit met een elektrische dompelmixer uitgevoerd maar de laatste tijd is ook het mengen van mest met luchtbellen in opmars. Er zijn momenteel meerdere aanbieders die een dergelijk systeem kunnen leveren.

Vergelijkend onderzoek

Het eerder gemeten effect moet echter herhaalbaar blijken onder gecontroleerde omstandigheden. Onduidelijk is ook nog hoe dit effect tot stand kan komen. Vraag is dan of het inbrengen van lucht op zich een reducerend effect heeft of dat het regelmatig (mechanisch) mixen tot dezelfde reductie kan leiden.
Verder zijn er ook aanwijzingen dat de uitstoot van het gevaarlijke mestgas zwavelwaterstof (H2S) tijdens mixen beperkt wordt. Daarmee zou frequent mixen ook een bijdrage leveren aan veiligere omstandigheden in de stal.
In een vergelijkend onderzoek op Dairy Campus worden de twee genoemde mixmethoden met elkaar vergeleken en wordt de emissiereductie vastgesteld.

Samenvattend

Op het gebied van milieu en veiligheid zijn positieve resultaten te verwachten van het frequent mixen van drijfmest maar is onduidelijk hoe groot deze effecten zijn en of de methode van mixen een doorslaggevende invloed op deze effecten heeft.

Achtergrondinformatie

Effect van het Aeromix systeem op ammoniakemissie in een melkveestal

Nieuws

Producten