Nieuws

‘GrasSignaal’ biedt perspectief voor verdere ontwikkeling

Gepubliceerd op
17 december 2020

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben, binnen het project DISAC/ N-sensing, gewerkt aan het ontwikkelen van de webapplicatie ‘GrasSignaal’ voor melkveehouders. Deze tool helpt veehouders met het voorspellen van de hoeveelheid gras in een perceel en om de kwaliteit hiervan vast te stellen. Uit onderzoek in de praktijk in 2019 en 2020 blijkt dat het toepassen van grasgroeivoorspelling met deze webapplicatie perspectief biedt.

Op vijf melkveebedrijven en melkveeproefbedrijf De Marke is in 2019 een prototype van de applicatie ‘GrasSignaal’ getest. Het geeft inzicht in de hoeveelheid gras dat er binnen de weersverwachtingstermijn nog bij gaat groeien en hoe de voederwaarde zich daarvan ontwikkelt. Hierbij is het ruw eiwitgehalte een steeds belangrijker gegeven om het gewenste oogstmoment te bepalen en de mestbenutting te optimaliseren.

Grasgroei is sterk gerelateerd aan de vochtvoorziening, de stikstofbemesting en het graslandgebruik. GrasSignaal draait op Akkerweb (www.Akkerweb.nl). Hierdoor is het mogelijk dat met data voor weer, bodem en hydrologie de beschikbaarheid van bodemvocht kan worden bepaald, zodat de groei aansluit  bij de actuele weersomstandigheden. In een digitale graslandkalender geeft de gebruiker de stikstofbemesting en het graslandgebruik op en krijgt hij de voorspelde opbrengst en voederwaarde getoond.  

De resultaten van deze test in 2019 zijn te vinden in het rapport: Test grasgroeivoorspelling in de praktijk. Deze praktijktest is in 2020 vervolgd en de resultaten hiervan worden momenteel uitgewerkt.

Resultaten uit praktijk 2019

In de praktijktest van 2019 is de modelmatige schatting van droge stofopbrengst en ruw eiwitgehalte vergeleken met respectievelijk grashoogtemetingen en vers grasanalyses. De voorspellingen van grasopbrengsten en ruw eiwitgehalten lieten een wisselend beeld zien met soms een goede benadering van de werkelijkheid, maar soms ook duidelijke afwijkingen. Voor opbrengst lijkt het vooral op een onderschatting voor de eerste snede en een overschatting voor sneden na beweiding. Voor eiwit is het gehalte vooral in relatief jong gras overschat. De oogst bij weiden is geschat door de grasopname van melkvee te schatten. Het lijkt erop dat de grasopname makkelijk onderschat wordt, waardoor vervolgens de grasopbrengst van een volgende snede juist wordt overschat. erken aan een betere groeivoorspelling

Werken aan een betere groeivoorspelling

De nauwkeurigheid van de groeivoorspelling wordt verbeterd door modeluitkomsten te combineren met actuele metingen in het veld (grashoogte) of op afstand (drone- of satellietbeelden). Ter illustratie staan in figuur 1 de basis groeivoorspelling en het gecorrigeerde opbrengstverloop op basis van grashoogte en satellietbeelden (vegetatie-index WDVI) van grassneden voor perceel 2 van De Marke. De connectie met satellietbeelden is dit jaar geautomatiseerd.

 Figuur 1. Bruto opbrengstverloop volgens het basis groeimodel en de gecorrigeerde opbrengst op basis van grashoogte en satellietbeelden (biomassa index WDVI) voor achtereenvolgende sneden voor perceel 2 van De Marke. Graslandgebruik weiden (W) en maaien (M) opeenvolgende sneden voor perceel 2: MWWMMM.
Figuur 1. Bruto opbrengstverloop volgens het basis groeimodel en de gecorrigeerde opbrengst op basis van grashoogte en satellietbeelden (biomassa index WDVI) voor achtereenvolgende sneden voor perceel 2 van De Marke. Graslandgebruik weiden (W) en maaien (M) opeenvolgende sneden voor perceel 2: MWWMMM.

Figuur 1 laat zien dat de grashoogtemetingen en WDVI de bruto-grasopbrengst in dezelfde richting corrigeren. De lijnen liggen beide boven of onder de grasopbrengst volgens het basis groeimodel. De gecorrigeerde groeiverlopen verlopen relatief geleidelijk zonder grote opbrengstverschuivingen op het moment van een meting, uitgezonderd de correctie op basis van WDVI begin augustus halverwege de groei van de vierde snede.  

Verder kwam naar voren dat voor de deelnemende pilotbedrijven een vers grasanalyses van grote toegevoegde waarde waren voor het graslandmanagement. In de test van 2020 zijn deze daarom ook verder meegenomen als referentiepunt. Nu wordt onderzocht of deze op eenzelfde wijze als ‘bijsturing’ van het model voor RE kunnen gelden.

Grasgroeivoorspelling biedt perspectief

Het toepassen van grasgroeivoorspelling met deze webapplicatie biedt perspectief om deze verder door te ontwikkelen en naar de praktijk te brengen. Het prototype GrasSignaal biedt een goede basis om dit verder operationeel te maken. Het concept om modelmatig voorspelde groei te corrigeren met grashoogte en WDVI bleek te functioneren en is noodzakelijk om de werkelijkheid goed te benaderen. GrasSignaal is technisch gereed, maar moet nog wel gebruiksvriendelijker gemaakt worden. Onderzoekers werken de resuktaten van de test van 2020 verder uit. Daarnaast zullen ze zich het komende jaar richten op het verder ontwikkelen van de tool GrasSignaal.

Samenwerkingsverband

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ZuivelNL in het kader van Amazing Grazing (Publiek-Private Samenwerking) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ZLTO, Eurofins, John Deere, Keverneland, Yara en Barenburg in het kader van DISAC N-sensing (Publiek-Private Samenwerking)