Nieuws

Nieuwe factsheets over grasklavermengsels en herinzaai van grasklaver

Gepubliceerd op
30 september 2020

De PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw schenkt via twee factsheets aandacht aan: 1) Grasklavermengsels in akkerbouwrotaties en 2) Invloed minerale stikstof uit voorvrucht op slagingskans herinzaai grasklaver.

Grasklavermengsels in akkerbouwrotaties

Om de waarde van verschillende grasklavermengsels te toetsen voor zowel akkerbouw, veehouderij als biodiversiteit, is een éénjarige proef gezaaid met diverse combinaties van Engels- en Italiaans raaigras met rode en witte klaver. Ter vergelijking zijn ook de afzonderlijke gewassen in monocultuur gezaaid. De meerwaarde van mengsels van grasklaver ten opzichte van gras of klaver in monocultuur is op onbemeste percelen zeer duidelijk. De drogestofopbrengst van grasklaver is tot twee keer hoger dan van monoculturen. Grassen wortelen intensief en zorgen voor een goede verkruimelbare toplaag, klavers dringen met hun penwortel dieper de bodem in.

Onder andere de voordelen voor melkveehouderij en akkerbouwbedrijven, de invloed op de biodiversiteit en het beste mengsel leest u in deze factsheet: https://edepot.wur.nl/507533

Grasklavermengsels in akkerbouwrotaties

Invloed minerale stikstof uit voorvrucht op slagingskans herinzaai grasklaver

In de praktijk is de ervaring dat een nieuw ingezaaide grasklaver minder goed slaagt na een voorvrucht van grasklaver. De verklaringen hiervoor lopen uiteen van de hoeveelheid stikstof die beschikbaar is tot de aanwezigheid van ziekten en plagen. Om hierover uitsluitsel te kunnen geven is dit onderzocht in een proef met verschillende langjarige voorvruchten. Het aandeel klaver in de ingezaaide grasklaver lijkt vooral bepaald te worden door de nalevering van stikstof uit de voorvrucht gedurende het groeiseizoen. Deze beschikbare stikstof is het hoogste na een tijdelijke grasklaver. Hierdoor is het klaveraandeel bij herinzaai na grasklaver het laagste.

Meer informatie over de invloed van minerale stikstof en een advies van de onderzoekers wordt beschreven in deze factsheet: https://edepot.wur.nl/508533