Nieuws

Eerste deelnemersbijeenkomst Eiwit van Eigen Land

Gepubliceerd op
4 mei 2017

Afgelopen najaar is het project Eiwit van Eigen Land gestart met het in beeld brengen van het percentage eiwit van eigen land van een grote groep Royal Bel Leerdammer leveranciers. Uit een eerste analyse blijkt dat er nog veel verbetermogelijkheden zijn voor de deelnemers. Vier ‘pilotbedrijven’ gaan aan de hand van een opgesteld verbeterplan hiermee aan de slag met als doel meer eiwit op het eigen bedrijf te produceren.

In het najaar is gekeken naar het percentage eiwit van het eigen land ten opzichte van het totale voereiwit verbruik over het jaar 2015 van een grote groep leveranciers van Royal Bel Leerdammer. Vervolgens heeft deze leverancier een aantal bedrijven benaderd voor een pilotgroep. Voor deze groep konden eind januari dezelfde eiwitcijfers van 2016 in beeld worden gebracht met de meest recente cijfers vanuit de KringloopWijzer 2016. Op 30 maart zijn de cijfers besproken met de vier ‘pilotbedrijven’. Met de deelnemende pilot bedrijven brengen we de eiwitaanvoer in beeld, maken we plannen voor verhoging van de benutting én werken daarmee ook aan verlaging van de eiwitaanvoer. De gerealiseerde eiwitaanvoer en zelfvoorzieningsgraad voor eiwit wordt per jaar in beeld gebracht, evenals de effectieve maatregelen. Indicatoren voor monitoring worden ontwikkeld en bekend gemaakt middels dit project. Voor het jaar 2015 is in onderstaande figuur een overzicht gemaakt van percentage N uit eigen voer en intensiteitsklasse van alle beschikbare KringloopWijzers van leveranciers aan Royal Bel Leerdammer.

Hoeveel eiwit haal ik van eigen land?

In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat bij toenemende bedrijfsintensiteit het percentage eiwit van eigen bedrijf daalt. Interessant is het, om vervolgens binnen de ‘eigen’ klasse te kijken naar een zo hoog mogelijk benutting. 95% van alle bedrijven valt binnen de spreidingsbalken. De verschillen per klasse, te zien in de spreidingsbalken, zijn aanzienlijk en geven al een eerste beeld hoe groot verbetermogelijkheden zijn.

tabeiwit.png

Verbeterplan aandeel eiwit van eigen land

De deelnemers in het project gaan, met begeleiding, een verbeterplan maken. Hierbij wordt vooral gekeken naar ‘sturen op lagere excretie’ en ‘sturen op hogere opbrengst’. Altijd met als doel dat deelnemers meer eiwit van eigen bedrijf willen benutten en/of meer eiwit op eigen bedrijf willen produceren.

Het project brengt mogelijkheden in beeld tot verhoging van de zelfvoorzieningsgraad en daarmee vermindering van de eiwitaanvoer naar het eigen bedrijf, zonder afwenteling naar andere duurzaamheidsdoelen als bijvoorbeeld bodemoverschot. Eerst voor een aantal pilot-bedrijven, daarna vertaald naar mogelijkheden voor de gehele melkveesector.
 
Melk produceren met zo laag mogelijke verliezen en een zo klein mogelijke ‘footprint’ is de uitdaging. Duurzaam koeien voeren met zoveel mogelijk eiwit van eigen land is het evenwicht tussen een lage input en hoge benutting.