Project

Pilot Evenwichtsbemesting fosfaat

De pilot is bedoeld voor melkveehouders die middels de KringloopWijzer aantoonbaar maken dat er voor het realiseren van evenwichtsbemesting op hun bedrijf een hogere gebruiksnorm voor fosfaat nodig is dan de generieke norm. Bij aantoonbaar hogere gewasopbrengsten krijgen deze bedrijven een ontheffing op deze generieke gebruiksnorm.

Er is behoefte bij melkveehouders om meer mest te mogen toepassen wanneer er sprake is van bovengemiddelde opbrengsten. Verschraling van de grond wordt als een groot knelpunt in de huidige regelgeving ervaren. Het (mogen) toepassen van evenwichtsbemesting is een duidelijke stimulans voor een duurzame gewasgroei en daarmee samenhangende bedrijfsontwikkeling.

Aanpak

De kringloopwijzers van de afgelopen 3 jaren vormen de basis voor de beoordeling of extra bemestingsruimte nodig is voor evenwichtsbemesting. De eventuele extra fosfaat ruimte wordt toegekend op basis van het gemiddelde over de 3 jaren. De extra ruimte mag benut worden in het jaar volgend op de jaren waarover de kringloopwijzers zijn ingestuurd en mag ingezet worden op alle bij het bedrijf behorende grond en ontheffing wordt door het ministerie van EZ verstrekt.

De extra bemestingsruimte fosfaat kan op derogatiebedrijven niet ingevuld worden met kunstmestfosfaat.

Betrouwbaarheid systeem

De extra gebruiksruimte kan alleen gegeven worden wanneer het systeem van de KringloopWijzer en de invoergegevens voldoende betrouwbaar zijn. De verantwoordelijkheid voor de borging van het systeem berust bij de sector. Uiteindelijk zal het een betrouwbaar middel moeten worden voor evenwichtsbemesting dat wettelijk vastgelegd is.

Toepassing

In 2014 kregen 45 bedrijven een beschikking voor ongeveer 9 kg extra gebruiksruimte fosfaat. In 2015 waren dit 100 bedrijven met gemiddeld ruim 18 kg extra fosfaatruimte.

Nieuws

Producten