Project

Sorghum voor de melkveehouderij

Uit oriënterende proeven is gebleken dat nieuwe sorghumrassen potentie hebben als derde gewas op melkveebedrijven in rotatie met mais. Praktijkonderzoek is echter nodig om te toetsen of dit gewas zijn belofte kan waarmaken onder Nederlandse omstandigheden en zo ja om na te gaan wat het beste teeltsysteem is voor sorghum als ruwvoergewas. Veredelaars kunnen daarmee verdere ontwikkeling oppakken.

Continuteelt van mais leidt op termijn tot opbrengstderving door verlies van organische stof, opbouw van bodemgebonden ziekten en verdichting. De basisgedachte van dit project is de introductie van sorghum als derde gewas op een melkveebedrijf. Dit geeft een rotatieverruiming

Voordelen sorghum

Sorghum is een gewas dat qua groeiwijze en teelt lijkt op mais, maar ook een aantal voordelen heeft ten opzichte van maisteelt. De potentieel haalbare droge stofopbrengst is tot 20% hoger dan van snijmais. Het gewas kan beter tegen droogte (de waterbehoefte ligt ±25% lager dan bij mais), doordat het dieper en intensiever wortelt, maar ook omdat het minder water nodig heeft per kg drogestof. Het gewas kan in droge perioden de bloei en korrelzetting uitstellen, waardoor ook in droge jaren voldoende voederwaarde kan worden bereikt. Door de diepere en intensievere beworteling wordt de bodem verbeterd (o.a. bij verdichting) en kan mais in de vruchtwisseling hiervan profiteren. Het gewas heeft bovendien een sanerend effect op bodemgebonden ziekten waardoor mais in de vruchtwisseling meer opbrengt t.o.v. een continuteelt. Niet onbelangrijk is dat sorghum resistent is tegen de quarantaineplaag van de maiswortelboorder. In Zuid-Frankrijk en Zuid-Duitsland wordt sorghum net zoals snijmais geteeld voor veevoer. Door gerichte veredeling op afrijping zijn er sinds kort nieuwe gewaslijnen beschikbaar die onder Nederlandse omstandigheden kunnen worden geteeld voor een snijmaisachtig product met zetmeel. 

Proeven

Zowel in België als Nederland wordt een proef aangelegd met verschillende sorghumrassen in vergelijking met snijmais. In Nederland wordt in de proef naar twee zaaidichtheden gekeken en in België naar twee bemestingsniveaus. Daarnaast worden er bodemmetingen gedaan in een bestaande proef in België met continuteelt mais versus de rotatie mais met Italiaans raaigras en sorghum. Zo worden de perspectieven van sorghum in de rotatie met mais in beeld gebracht.

Achtergrondinformatie

Vervolg

Het project Sorghum in de Melkveehouderij heeft een vervolg gekregen in het project Meervoudig doelbereik sorghum in de melkveehouderij.

Nieuws

Producten