Project

Sturen op mestkwaliteit

Mest is een belangrijk onderdeel in de samenwerking tussen akkerbouw en (melk)veehouderij. Het is een belangrijke factor in de teelt en het bodembeheer op akkerbouw- en veehouderijbedrijven. Door mestbewerking komen er steeds meer mestsoorten en –producten beschikbaar, soms met grote verschillen in samenstelling. Voor gebruikers van mest is het van belang om uit dit grote aanbod de juiste keuzes te maken gericht op een gezonde en productieve bodem.

Het doel is de gebruiker van mest te helpen om de organische meststoffen te kiezen die passen bij zijn specifieke situatie (grondsoort, bouwplan, gewas, bodemconditie) en verschillende toepassingsdoelen (bemesting, bodemstructuur en vochthuishouding, bodemgezondheid en/of koolstofvastlegging). Voor de leverancier en afnemer van mest willen we inzicht geven of bewerken van mest door een ander stalsysteem of mechanische scheiding zinvol is. Om de mestmarkt meer vraag gestuurd te maken is een mestwaarderingssysteem nodig. Daarvoor zal voor verschillende mestproducten de kwaliteit van de organische stof beoordeeld worden qua koolstofafbraak en stikstofmineralisatie.

Opzet onderzoek

In dit project wordt gewerkt aan:

  • Het inventariseren van gebruiksdoelen en gebruikscriteria/randvoorwaarden bij het gebruik van organische mest;
  • Het vaststellen van de afbraaksnelheid van verschillende mestsoorten en de mogelijkheden om dit met een snelle analysemethode te bepalen;
  • Opstellen van een functioneel ontwerp voor een tool om mestkwaliteit te kwantificeren;
  • Scenariostudie naar het nut van mestbewerking op melkveebedrijven.

Achtergrondinformatie

Blog

Nieuws

Producten