Koeien in weiland

Product of dienst

Graasvisie

Graasvisie geeft inzicht in de beweiding bij 3 alternatieve bedrijfsvoeringen. Vul de gegevens over uw veestapel, veevoer en melkproductie en graslandgebruik zo nauwkeurig mogelijk in. Het programma geeft vervolgens inzicht op de gevolgen van de keuzes op diverse parameters rondom beweiding op perceelsniveau. De resultaten worden op twee pagina's weergegeven.

Download de Graasvisie

Het programma is ontwikkeld door Wageningen Livestock Research. De ontwikkeling is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vanuit de projecten Koe && Wij (BO-07-414-II) en Melkveehouderij en Weidegang (BO-07-009-007).