Nieuws

Deelnemers ‘Eiwit van eigen land’ maken verbeterplannen

Gepubliceerd op
9 juli 2018

Afgelopen maanden hebben de 7 deelnemende bedrijven hun plannen voor een hoger aandeel eiwit van eigen land bijgesteld. Dit op basis van de KringloopWijzer uitkomst en de belangrijkste kengetallen voor eiwit van eigen land. Samen met de eigen veevoeradviseur is een analyse gemaakt van de huidige situatie, een evaluatie van het voorgaande jaar en is een bijgewerkt plan 2018-2019 opgesteld. Meer (bedrijfsspecifieke) bemestings- en teeltmaatregelen kwamen op alle bedrijven naar voren.

Alle bedrijven zijn gezamenlijk bezocht door een adviseur/onderzoeker van het project plus de veevoeradviseur om de KringloopWijzer van het laatste jaar te bespreken en een doorkijk te maken naar het huidige, lopende jaar. Dat is door iedereen als positief ervaren. Er wordt geleerd van elkaar. En de gekozen maatregelen worden daardoor beter gedragen. Hierdoor neemt de kans op realisatie van een hogere N-benutting en meer eiwit van eigen land toe. De KringloopWijzers van afgelopen jaar vormen de basis voor de samenvattende kengetallen van ‘Eiwit van eigen land’. Binnen het project gebruiken we daarvoor een eerste concept-radardiagram. Een samenvatting van de KringloopWijzer getallen helpt te focussen op de eigen doelen. De diagrammen zijn nog in concept en worden samen met de deelnemers verder doorontwikkeld in de loop van het project.

Voorbeeld van een ‘radardiagram’ Eiwit van eigen land voor een veehouder in 2016 en 2017
Voorbeeld van een ‘radardiagram’ Eiwit van eigen land voor een veehouder in 2016 en 2017

Vooral bemestings- en teeltmaatregelen

De gekozen maatregelen zijn per bedrijf verschillend. Toch zit er een soort rode draad in en komt een aantal maatregelen regelmatig terug. Deze kunnen we grofweg in twee categorieën opdelen, namelijk: ruwvoerteelt- en voedingsmaatregelen. Oftewel, hoe produceer je de gewenste hoeveelheid en gehaltes aan eigen eiwit en hoe benut je het geproduceerde eiwit. Op bijna alle bedrijven komen de volgende te nemen of genomen maatregelen aan de orde:

  • Bemesten naar behoefte van het gras.
  • Om (te) hoge ruw eiwit gehaltes te voorkomen. Vooral op bedrijven met overwegend gras betekent dit minder bemesten.
  • Drijfmest bij aanwenden verdund met water uitrijden (1 deel water op hooguit 2 delen mest). Meer grasland (op huiskavel) om meer beweidingsruimte te creëren.
  • Meer percelen in beweidingsplatform aanbieden voor hogere dagelijkse grasopname.
  • Meer dagen weiden (vooral in voorjaar en najaar) om meer vers gras te benutten.
  • Logistiek van huiskavel optimaliseren (met paden, oversteken, bruggen) om meer percelen te kunnen weiden.
  • Laat jongvee ook weidegras opnemen en benut daarmee meer vers weidegras direct.
  • Leer pinken (en kalveren) weiden voor goede graasmelkkoeien, vooral op robot bedrijven.
  • Zomerstalvoedering in herfst in plaats van herfstgras inkuilen.

Op vrijwel ieder bedrijf blijkt een verbetering van het aandeel eiwit van eigen land mogelijk. Na een goed plan maken is gezamenlijk de uitvoering volgen een extra steun in de rug.

Advies: Bekijk bovenstaande maatregelen alvast eens door de bril van het eigen bedrijf en bespreek met de (voer)adviseur welke punten sowieso al eenvoudig toe te passen zijn op uw bedrijf. In het project wordt verder gewerkt aan een complete lijst van maatregelen. Succes!